ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 09, 2012

Punch Line:13

"ನೆಚ್ಚಿನ ಹುಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ
ನಮ್ಮೊಡಲಿಗೇ ಬೀಳುವುದು ಕಿಚ್ಚು" (09/01/2012)

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: