ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 09, 2012

Golden Words No:5


ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಿದ್ದಂತೆ..!
ಈ ಜಗವೇ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿದ್ದಂತೆ..!!
ಓದಿದಷ್ಟೂ 'ವಿಸ್ತಾರ'ವಾಗುತ್ತೆ... ತಿಳಿದಷ್ಟೂ 'ಆಳ'ವಾಗುತ್ತೆ..!! :-o