ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2011

'ಒಲವು'


ನಗುವ ಹಿಂದೆ
ಇರಬಹುದು ನೋವು :(
ನೋವ ಹಿಂದೆ 
ಇರಲಾರದು ನಗುವು :)
ನೋವಿನಲ್ಲೂ ನಗುವಿದ್ದರೇ..??
ಅದು ಒಲವು..!!!!

ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2011

'ಪ್ರತಿಭೆ'


ಹಾಡುತಾ.. ಹಾಡುತಾ.. ರಾಗ
ಬರೀತಾ...  ಬರೀತಾ... ಕಾವ್ಯ
ತೋಚಿದ್ದ್ದು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇ....
ಗಾಯಕರಾಗುವ  ಲಕ್ಷಣ.
ತೋಚಿದ್ದು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೇ....
ಕವಿಯಾಗುವ  ಲಕ್ಷಣ.
ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೇ..?
ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ  ಅವ - ಲಕ್ಷಣ.. :)


https://www.facebook.com/note.php?note_id=184520418263603