ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 08, 2011

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ


ನಾ ನನ್ನ ಮುಖವ ನೋಡಲು
ಬಯಸುವದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ,
ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ..,
ನಾ ನನ್ನ ಮುಖವ ಕಾಣುವೆ
ಅವಳ ಕಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ..!

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: